Tiêng Việt

SuicideLine Victoria là dịch vụ của tiểu bang chuyên cung cấp cố vấn tâm lý cho những người bị tác động bởi việc tự vẫn và cho bất cứ người nào gặp phải vấn đề sức khỏe tâm thần.

 

SuicideLine Victoria có nhân viên là cố vấn tâm lý chuyên nghiệp hỗ trợ cho:

  • Bất cứ ai đang suy nghĩ việc tự vẫn
  • Bất cứ ai đang lo ngại việc có người nào đang trong nguy cơ
  • Bất cứ ai đang chăm sóc cho người nào đang cảm thấy muốn tự vẫn
  • Bất cứ ai đang đau khổ bởi việc tự vẫn
  • Bất cứ ai đang bị vấn đề tình cảm và sức khỏe tâm thần

Dịch vụ miễn phí và dành cho người từ 15 tuổi trở lên đang sống ở Victoria.

 

Đường dây hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

 

Để nói chuyện với cố vấn tâm lý, gọi số 1300 651 251.

 

Sở thông dịch

Sở Thông dịch và Phiên dịch (TIS) phục vụ bất cứ ai không thạo tiếng Anh. Khi quý vị gọi cho SuicideLine Victoria, quý vị có thể yêu cầu thông dịch. Cố vấn tâm lý sẽ nói quý vị chờ máy rồi nối đường dây tới thông dịch viên để lập cuộc hội đàm. Cách khác là quý vị có thể gọi cho TIS số 131 450 rồi yêu cầu họ gọi cho SuicideLine Victoria.